OIRA | Valsts darba inspekcija

Riska novērtēšanas iespējas

Riska novērtēšana praksē – efektīvas izaugsmes iespējas

Autori Augot interesei par uzņēmumu riska vadību, tās attīstībā tiek ieguldīts vairāk resursu. Uzņēmumu vadība izprot nepieciešamību efektīvi pārvaldīt riskus biznesa procesu nodrošināšanai un biznesa mērķu sasniegšanai.

Uz EstateGuru. Finanšu pasaulē termins risks attiecas uz nenoteiktības pakāpi un iespējamo finansiālo zaudējumu, kas raksturīgs jebkuram lēmumam par ieguldījumiem. Kopumā pastāv arī likumsakarība — palielinoties investīciju riskam, ieguldītāji sagaida arī lielāku peļņu, lai attaisnotu riska uzņemšanos. Tātad, jo lielāka būs sagaidāmā ieguldījumu atdeve, jo lielāks būs arī tai piesaistītais riska līmenis. Katrai ieguldījumu un aktīvu klasei ir savs raksturīgs risku kopums, un P2P jeb savstarpējo aizdevumu tirgus nav izņēmums.

Arī citi faktori, piemēram, reitingu aģentūru vērtējums, valdības noteikumi, akcionāru prasības, ietekmē risku vadību, vienlaikus to pilnveidojot.

E-grāmatā «Riska novērtēšana praksē — efektīvas izaugsmes iespējas» uzzināsiet atbildes par šādiem tematiem: sākotnējā rīcība un mērķi — raksturoti 7 soļi vai pamatprincipi riska novērtēšanas iespējas sākotnējiem risku novērtēšanas pasākumiem uzņēmumā; Vidējā un augstākā līmeņa vadība nosaka toni uzņēmuma riska kultūrā. Ir ļoti svarīgi, ka šis līderis ir no augstākās vadības un viņam ir skaidra izpratne par organizācijas stratēģisko virzību un par riskiem, kā arī pārējie augstākās vadības pārstāvji viņu uzskata par līdzinieku, ieviešot un uzturot ERM.

Tāpat nozīmīgs ir ERM darba grupas redzējums par darbiniekiem, kuri būtu jāiesaista risku vērtēšanas procesā, tādējādi radot lielāku pievienoto vērtību.

Risku novērtējums ir instruments, ar kuru uzņēmumiem iegūt skaidrību par to, cik nozīmīgs ir katrs risks vispārējo mērķu sasniegšanā. Riska novērtējums paredz risku mērīšanu un prioritāšu noteikšanu, lai riska līmeņus pārvaldītu noteiktajās pieļaujamajās robežās, riska novērtēšanas iespējas, lai risku pārlieku nekontrolētu.

Risku novērtēšana un novēršanas iespējas

Jutīguma novērtējums ļauj uzņēmumam noteikt, cik labi tas pārvalda riskus. Nav vienas pareizas atbildes, jo noderīga var būt katra pieeja atkarībā no novērtējuma mērķa un izvērtējamā riska būtības.

riska novērtēšanas iespējas

Sākotnējā risku un iespēju atlasīšana tiek veikta, izmantojot kvalitatīvās metodes, kurām seko kvantitatīvu metožu skaitliska piemērošana ne visi riski ir saprātīgi izsakāmi kvantitatīvos lielumos svarīgākajiem riskiem un iespējām. Gan kvalitatīvajiem, gan kvantitatīvajiem modeļiem katram ir savas priekšrocības un trūkumi.

riska novērtēšanas iespējas

Risku apkopošanas rezultāts ir pilnīgs saraksts ar novērtētajiem riskiem, bet nepalīdz noteikt prioritātes. Lai risku vadība būtu efektīva, darbinieki ir jāatbalsta ar nepieciešamo tehnoloģiju.

riska novērtēšanas iespējas

Jāņem vērā, ka riska novērtēšanas process tiek īstenots kvalitatīvi un efektīvi, ja visu līmeņu vadītāji, pieņemot lēmumus par uzņēmuma vērtībām, izmanto šo informāciju. Kā eksperte savas zināšanas un praktisko pieredzi ieguvusi ne tikai Latvijā, bet daudzviet starptautiskā vidē. Seko līdzi pasaules jaunākajām attīstības tendencēm, cenšoties labās prakses nodot Latvijas videi.

Vispārīga riska novērtēšanas procesa shematisks attēlojums ir attēlots zemāk: Riska novērtēšanas soļi. Šis solis ietver cilvēka veselībai negatīvās ietekmes radošā bioloģiskā, ķīmiskā un fizikālā aģenta identificēšanu.

Vadījusi seminārus par risku vadību Rīgas Ekonomikas augstskolā REA — SSE Rigakā arī par risku un kvalitātes vadību, iekšējo auditu un līdervadību Valsts administrācijas skolā un dažādās publiskā sektora iestādēs, savukārt kā konsultante ir veiksmīgi piedalījusies vairākos konsultatīvos projektos.

Vieslektore dažādos semināros un konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās. Krauze risku pārvaldības eksperte Ieguvusi bakalaura grādu grāmatvedībā, revīzijā, finanšu analīzē un auditā, kā arī maģistra grādu kvalitātes vadībā. Kopš No