Par iespējām

Saturs

  Чрезвычайная ситуация. В шифровалке. Спускаясь по лестнице, она пыталась представить себе, какие еще неприятности могли ее ожидать. Ей предстояло узнать это совсем .

  Par iespējām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību Par iespējām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību Pilsētas ziņas Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt persona, kura: ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu; pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību tie ir no personas neatkarīgi ārkārtējie apstākļi, kas liedz par iespējām savu tiesību aizsardzību, piemēram, stihiska nelaime, ugunsgrēks, pēkšņa slimība, persona cieš par iespējām vardarbības ; atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā sociālās aprūpes iestādē vai brīvības atņemšanas iestādē.

  Valsts apmaksātu palīdzību var saņemt šādās lietās: Civillietās — civiltiesiska strīda risināšanai: ģimenes tiesību jautājumos piemēram, laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšana, paternitātes noteikšana ; darba tiesību jautājumos piemēram, darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu, darba algas piedziņa ; mantojuma tiesību jautājumos piemēram, testamenta apstrīdēšana, mantojuma dalīšana ; dzīvokļu tiesību jautājumos piemēram, par iespējām telpas lietošanas tiesību izbeigšana, īres līguma noslēgšana ; saistību tiesību jautājumos; zaudējumu un parāda piedziņas strīdos.

  Latvijas zinātniekus un uzņēmējus informē par iespējām sadarbībai ar CERN Sanāksmē tika iezīmētas iespējas, kā iesaistītie partneri — zinātniskās institūcijas, studenti un uzņēmēji — varētu efektīvāk nākotnē veidot sadarbību ar CERN, jo Latvija aktīvi un mērķtiecīgi turpina koordinācijas darbu, lai sekmīgi Latvijas zinātniekiem un industrijai piedāvātu sadarbības iespējas ar pasaulē ietekmīgo zinātnes spēlētāju. Jauna studiju programma Viens no svarīgākajiem notikumiem, par kuru sanāksmē ziņoja Rīgas Tehniskās universitātes RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra direktors Kārlis Dreimanis, ir jaunās RTU un Latvijas Universitātes LU kopīgi veidotās doktorantūras studiju programmas «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» licences saņemšana. Jaunā programma veidota ciešā sadarbībā ar CERN par iespējām, un iecerēts, ka jau drīzumā tajā studijas varētu uzsākt vairāki doktoranti, studiju laikā tiks piedāvāta iespēja zinātniskos pētījumus veikt klātienē CERN.

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pieejama arī Satversmes tiesas procesā, ja Satversmes tiesa pēc personas iesniegtās konstitucionālās sūdzības atteikusies ierosināt lietu, kā vienīgo atteikuma pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai acīmredzamu nepietiekamību.

  Juridiskā palīdzība tiek nodrošināta juridiskā pamatojuma sagatavošanai.

  ooo opcijas daļa

  Tāpat arī personām, kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, īpašuma stāvoklis ir atbilstošs juridiskās palīdzības piešķiršanai un tās ir samaksājušas iemaksu par juridiskās palīdzības saņemšanu ir iespēja saņemt daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību konkrētās lietās, proti, lietās, kas ir piekritīgas Ekonomisko lietu tiesai; par iespējām, kas izriet no saistību par iespējām, ja prasības summa pārsniedz euro; lietās par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu.

  Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošināto juridisko palīdzību nodrošina gan ārpustiesas, gan tiesā līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim. Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību, Juridiskās palīdzības administrācijā jāiesniedz aizpildīta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapaveidlapai jāpievieno: dokumenta kopija, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusudokumentu kopijas, kas raksturo strīda būtību.

  nopelnīt naudu internetā Londona

  Dokumentu iesniegšana: 1 nosūtot pa pastu uz adresi Pils laukums 4, Rīga, LV; 2 parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts jpa. Palīdzības saņemšana Juridiskās palīdzības administrācija saņemto iesniegumu izvērtē, un 21 dienas laikā vai 14 dienu laikā, ja jautājums skar bērnu tiesības, pieņem lēmumu.

  nopelnīt naudu tiešsaistē, rakstīt atsauksmes

  Juridisko palīdzību varēs saņemt pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas. Lēmumā ir norādīts piešķirtais juridiskās palīdzības veids, apjoms, personai norīkotais juridiskās palīdzības sniedzējs, juridiskās palīdzības saņemšanas laiks un vieta.

  Ja juridiskā palīdzība nepieciešama krimināllietā, personai jāvēršas pie kriminālprocesa virzītāja izmeklētāja, prokurora vai tiesneša, kurš konkrētajā brīdī vada kriminālprocesu ar lūgumu nodrošināt aizstāvi vai pārstāvi.