Laidienu arhīvs

Kādi ir tirdzniecības punkti

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 1. Tirgus teritorijā ir tirgus paviljoni, kioski, novietnes, citas slēgtas stacionāras tirdzniecības vietas, nojumes, tirdzniecības galdi leteskā ari brīva tirgus teritorija tirdzniecībai no transportlīdzekļiem vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas.

Tirgus pārvalda Latvijā reģistrēti uzņēmumi uzņēmējsabiedrības ; 1. Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus; 1. Šie noteikumi attiecas uz visiem tirgiem, kuriem noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, neatkarīgi no to īpašuma veida, kā arī uz gadatirgiem, izbraukuma tirdzniecību un ielu tirdzniecību.

Minētajās tirdzniecības vietās jāievēro ari mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecisko darbību reglamentējoši tiesību akti. Ir šādi tirgi: 3.

kādi ir tirdzniecības punkti vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību

Pārtikas preču tirgos var būt iekārtotas slēgtas stacionāras tirdzniecības vietas tirdzniecībai ar nepārtikas precēm, kā arī norobežotas vietas tirdzniecībai ar dzīviem putniem un dzīvniekiem; 3. Tirgoties Latvijas tirgos ir tiesīgi: 4. Latvijas Republikā reģistrētie uzņēmumi uzņēmējsabiedrības tālāk tekstā — "juridiskās personas"kuru reģistrācijas dokumentos kā uzņēmējdarbības veids ir paredzēta tirdzniecība; 4.

Latvijas Republikas iedzīvotāji tālāk tekstā—"fiziskās personas"kuri realizē šādas preces: 4. Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotāji, kuri realizē pašu izaudzētus augļus, ogas un dārzeņus; 4. Tirgus administrācijai jārada labvēlīgi priekšnoteikumi vietējiem zemniekiem un zvejniekiem, attiecīgās pilsētas rajona, pagasta juridiskajām un fiziskajām personām pašu ražotās produkcijas realizācijai.

Laidienu arhīvs

Ielu tirdzniecības vietās ir atšķirība starp iespējām tirgoties juridiskās un fiziskās personas, kā ari individuālā darba veicēji, kuri realizē šādas preces: 6. Ielu tirdzniecības vietās aizliegts realizēt jebkādas citas preces, kuras nav minētas šo noteikumu 6. Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās juridiskās un fiziskās personas, kā ari individuālā darba veicēji ir tiesīgi realizēt pārtikas un nepārtikas preces saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

Tirdzniecības vietu izmantošanas noteikumi kārtība tirgos 9. Pārtikas preču tirgos un nepārtikas preču tirgos juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt nepārtikas preces tikai slēgtajās stacionārajās telpās vai šajās telpās iekārtotajās atsevišķajās tirdzniecības vietās, izmantojot noteiktā kārtībā reģistrētus elektroniskos kases aparātus tālāk tekstā — "kases aparāti".

Individuālajiem uzņēmumiem, ja tie nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, un individuālā darba veicējiem atļauts, neizmantojot kases aparātus, realizēt šādas pašu izgatavotās nepārtikas preces: Juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt attiecīgi pārtikas vai nepārtikas preces, izmantojot kases aparātus, atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm un no transportlīdzekļiem pārtikas preču tirgos un nepārtikas preču tirgos, kur nav slēgtu stacionāru tirdzniecības vietu.

Fiziskajām personām atļauts realizēt lietotas personīgās mantas, neizmantojot kases aparātus, nepārtikas preču tirgos esošajā atklātajā tirgus teritorijā vai citās tirgus administrācijas norādītajās vietās. Juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt pārtikas preces, izmantojot kases aparātus, pārtikas preču tirgos šo tirgu paviljonos izveidotajos stendos un slēgtajās stacionārajās tirdzniecības vietās ārpus tirgus paviljoniem. Tikai juridiskajām personām atļauts realizēt importētos nefasētos augļus, ogas un dārzeņus, izmantojot kases aparātus, pārtikas preču tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm, no transportlīdzekļiem kādi ir tirdzniecības punkti slēgtajās stacionārajās tirdzniecības vietās.

Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotājiem, kā ari citu Latvijas Republikas kaimiņvalstu pierobežas zonas iedzīvotājiem atļauts, uzrādot ievedmuitas deklarāciju, realizēt pašu izaudzētus augļus, ogas un dārzeņus, neizmantojot kases aparātus, valsts pierobežas zonā esošajos pārtikas preču tirgos atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm un no transportlīdzekļiem.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem | Ekonomikas ministrija

Individuāla darba veicējiem atļauts realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus. Pārtikas preču tirgos juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt Latvijā ražoto lauksaimniecības produkciju šādās vietās: Zemnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem, ja tie nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, atļauts realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus.

Juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt zemnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos ražoto lauksaimniecības produkciju, izmantojot kases aparātus. Fiziskajām personām atļauts realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kādi ir tirdzniecības punkti kases aparātus.

kādi ir tirdzniecības punkti tiešām un pelnīt naudu binārām opcijām

Tiesības izmantot stacionāros galdus, zem nojumēm iekārtotās tirdzniecības vietas un vietas tirdzniecībai no transportlīdzekļiem pārtikas preču tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās piešķiramas šādā secībā: Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotājiem, kuri realizē pašu kādi ir tirdzniecības punkti augļus, ogas un dārzeņus; Tiesības izmantot tirdzniecības vietas, kas iekārtotas pārtikas preču tirgus paviljonos un citās slēgtajās stacionārajās telpās kioskos, novietnēs un citurpiešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās iekārtotās tirdzniecības vietas piešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgus teritorijā esošās slēgtās stacionārās telpas vai atsevišķas tirdzniecības vietas šais telpās piešķiramas šādā secībā: Tirgus darba organizācija un administrācijas pienākumi Lai iegūtu tirdzniecības tiesības tirgos, tirdzniecības atļauja no attiecīgās teritorijas pašvaldības nav jāsaņem.

Tirgus administrācija nosaka kārtību, kādā juridiskajām un fiziskajām personām piešķiramas tiesības izmantot tirdzniecības vietas pēc līguma, abonementa, noteicot par dienu maksājamo tirgus nodevu u.

Tirdzniecības vietu izmantošanas tiesības tirgus administrācija piešķir uz noteiktu laiku.

  • Kādus murgainus tirdzniecības ierobežojumus spēs izdomāt Kariņa valdība?
  • Kādi veikali un preces (klātienē) ir pieejamas no 8. februāra - LV portāls
  • Tāpat kā iepriekš tirdzniecības centros ir atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu u.

Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības juridiskajām personām vai individuālā darba veicējiem, kas tirgojas ar iepirktu preci, tirgus administrācija pieprasa: Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības individuālā darba veicējiem, kas realizē pašu izgatavotas nepārtikas preces un pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, un fiziskajām personām, tirgus administrācija pieprasa: Tirgus administrācija ir atbildīga, lai tiktu ievērota šajos noteikumos noteiktā tirdzniecības vietu piešķiršanas secība un tirdzniecības vietu izmantošanas noteikumi kārtība.

Pirmtiesības izmantot tirdzniecības vietas tirgos tirgus administrācija nodrošina vietējiem zemniekiem un zemnieku saimniecībām, zvejniekiem un zvejnieku saimniecībām, juridiskajām un fiziskajām personām, kuras realizē pašu ražotās preces vai produkciju. Tirgus administrācija iekārto tirdzniecības vietu pieprasījumu reģistru, kurā pieprasījumi reģistrējami saņemšanas secībā un kurā fiksēts pieņemtais lēmums par tirdzniecības vietas piešķiršanu vai kādi ir tirdzniecības punkti.

kādi ir tirdzniecības punkti diskrēts variants

Tirgus administrācija iekārto juridisko personu — tirdzniecības vietu izmantotāju — reģistru un katru mēnesi ziņo attiecīgā rajona nodokļu inspekcijai par nodokļu maksātāju uzskaitē esošajām juridiskajām personām, kuras izmanto tirdzniecības vietas tirgū. Tirgus administrācija vienojas ar vietējo pašvaldību par tirdzniecības vietu izmantotāju — fizisko personu un individuālā darba veicēju, kas tirgojas ar iepirktu preci, — reģistra iesniegšanu pašvaldībai.

Pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību tirgus administrācija nosaka tirgus darbalaiku un tirdzniecības vietu skaitu. Tirdzniecības vietas darbalaiku nosaka pats tirgotājs saskaņā ar tirgus darbalaiku.

Pārtikas preču tirgus atklātajā teritorijā vai zem nojumēm tirdzniecība atļauta tikai no speciāli iekārtotiem stacionāriem signāli binārajām opcijām 2022. gadam vai no transportlīdzekļiem tiem norādītajās vietās.

Tirgus paviljonos vai citās slēgtajās stacionārajās telpās, kurās tirdzniecības vietas vienlaikus izmanto vairākas juridiskās vai fiziskās personas vai individuālā darba veicēji, tirdzniecība atļauta tikai no speciāli iekārtotiem stacionāriem galdiem vai attiecīgi izveidotos stendos. Pārtikas preču tirgos aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu piens un piena produkcija, gaļa un gaļas produkcija, zivis un zivju produkcija u.

Domina Shopping darba laiks ārkārtas situācijas laikā - Domina

Nepārtikas preču tirgos aizliegta pārtikas preču tirdzniecība. Tirgus administrācijai jāparedz tāds tirdzniecības vietu izvietojums, lai tām varētu brīvi pieiet.

Tirdzniecības vietas platībai jābūt pietiekamai, lai izliktu preces, izvietotu svēršanas un mērīšanas līdzekļus un izmantotu kases aparātu, ja tas nepieciešams. Tirgus administrācija ir atbildīga par to, lai tirdzniecība notiktu tikai iekārtotajās norādītajās tirdzniecības vietās.

Tirdzniecība ārpus iekārtotajām norādītajām tirdzniecības vietām pielīdzināma tirdzniecībai neatļautās vietās.

Šajā gadījumā bankrota risks ir minimāls, un šī startera iespēja būs optimālākā. Un tas palīdzēs atbildēt uz jautājumiem, kā atvērt tirdzniecības punktu no nulles, kur to atvērt, kā izvēlēties pārdoto preču klāstu, organizē cenu politiku un kompetenti ierakstu.

Tirdzniecības vietām arī transportlīdzekļiem, no kuriem organizēta tirdzniecība jābūt apgādātām ar noteiktā kārtībā metroloģiski pārbaudītiem attiecīgiem svēršanas vai mērīšanas līdzekļiem. Par svēršanas un mērīšanas līdzekļu sagādi, to metroloģisko pārbaudi un izmantošanas noteikumu ievērošanu ir atbildīga persona, kurai piešķirtas attiecīgās tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības. Tirgus administrācija ir tiesīga organizēt svēršanas un mērīšanas līdzekļu, speciālā apģērba un cita tirdzniecības inventāra, kā arī kases aparātu nomu.

Iznomāt drīkst tikai metroloģiski pārbaudītus svēršanas un mērīšanas līdzekļus un noteiktā kārtībā reģistrētus kases aparātus. Tirgus administrācija ir tiesīga iekārtot tirgus teritorijā sabiedriskās ēdināšanas un tirgus pakalpojumu sniegšanas vietas. Tirgus administrācija nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārijas, sanitārijas un higiēnas prasību un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu tirgus teritorijā.

  • Paziņojums no t/c Alfa! - ALFA
  • Informācija tirgotājiem | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  • Preču tirdzniecības ierobežojums šajā laika periodā attiecas arī uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā.