Kad un ko par klientu kontiem banka ziņos Valsts ieņēmumu dienestam

Interneta ieņēmumi no pārskaitījumiem

interneta ieņēmumi no pārskaitījumiem

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums Likuma nosaukums I nodaļa 1. Likumā ir lietoti šādi termini: 1 maksājuma pakalpojums: a pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu, b pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu, c maksājuma veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana.

No tuva radinieka saņemto dāvinājumu ar nodokli neapliek

Šajā apakšpunktā minētais maksājuma pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājuma pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, d maksājuma veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana.

Šie elementi ir savstarpēji neatkarīgi, proti, viena elementa uzticamības zaudēšanas gadījumā cita elementa uzticamība netiek apdraudēta, un tie izstrādāti tā, lai nodrošinātu autentifikācijas datu konfidencialitātes aizsardzību; personalizētie autentifikācijas dati — personalizēti elementi, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz maksājuma pakalpojuma izmantotājam autentifikācijas nolūkā; sensitīvi maksājumu dati — dati, tostarp personalizētie autentifikācijas dati, ko var izmantot krāpšanas nolūkā.

Pārejas noteikumu Ja maksājuma pakalpojuma izmantotājs nav patērētājs, maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājuma pakalpojuma izmantotājs var vienoties par atsevišķu šā likuma VII, VIII un IX nodaļas noteikumu nepiemērošanu savās darījumu tiesiskajās attiecībās.

Visus nodokļu maksājumus var veikt tiešsaistē VID EDS Tiešsaistes ieņēmumi no pārskaitījumiem, EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem Saturs No šodienas, Līdz šī gada beigām plānots nodrošināt iespēju tiešsaistē veikt arī šo nodokļu veidu nodokļu termiņa pagarinājuma maksājumus, vienošanās līgumu maksājumus un labprātīgās maksāšanas līgumu maksājumu. Tajā EDS lietotājam pieejama visa informācija par veicamajām nodokļu iemaksām, kā arī nodrošināta iespēja tos samaksāt tiešsaistē. Sadaļā ir norādīta gan informācija, par kādu nodokli ir iespējams veikt maksājumu, gan arī maksājamā summa un maksājuma konts.

Pirmās daļas jaunā redakcija stājas spēkā Šāda pakalpojuma sniedzējs pirms un pēc naudas izņemšanas informē klientu par maksu, kas minēta šā likuma Komisija savu lēmumu paziņo šā panta otrajā daļā minētajai personai.

Grozījums pirmās daļas 5.

Notikuma apraksts

Ja maksājumu pakalpojumus vēlas sniegt juridiskā persona, norāda tās firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu. Ja maksājumu pakalpojumus vēlas sniegt fiziskā persona, norāda šīs personas deklarēto dzīvesvietu, interneta ieņēmumi no pārskaitījumiem arī iesniedz pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju, kurā ir personas vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums un personas kods; 2 ziņas par šā likuma Ja attiecīgā persona atbilst šīm prasībām, to reģistrē šā likuma Ja elektroniskās naudas iestāde papildus veic kādu no šā likuma Elektroniskās naudas iestāde, kas komercdarbību nav veikusi pilnus sešus kalendāra mēnešus, apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējo apmēru nosaka, pamatojoties uz komercdarbības plānu, ja vien Komisija nav prasījusi veikt grozījumus šajā plānā; 2 ne uz vienu no šā likuma Izskatot šā likuma 5.

Licencētas iestādes komercdarbības veikšanas vieta vismaz daļēji ir saistīta ar Latvijas Republiku.

interneta ieņēmumi no pārskaitījumiem

Šādas iestādes komercdarbības veikšanas vieta ir vienīgi Latvijas Republikas teritorijā. Reģistrēta iestāde nepiedāvā un nesniedz maksājumu pakalpojumus un elektroniskās naudas pakalpojumus ārpus Latvijas teritorijas vai izmantojot starptautiskas maksājumu sistēmas.

Juridiskās personas darbības ar kriptovalūtām Vai darījumi ar kriptovalūtu jāuzrāda uzņēmuma grāmatvedībā? Tā kā grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī un iegūstot savā īpašumā kriptovalūtu, uzņēmuma rīcībā nonāk aktīvs ar noteiktu vērtību, kuru pēc tam var pārdot, kā rezultātā veidosies ieņēmumi vai zaudējumi, tad visi darījumi ar virtuālo valūtu jāatspoguļo uzņēmuma grāmatvedībā.

Šā panta otrās daļas pirmajā teikumā minētajai maksājumu iestādei ir interneta ieņēmumi no pārskaitījumiem šā likuma Licencētai iestādei ir tiesības uzsākt maksājumu iestādes darbību vai elektroniskās naudas iestādes darbību citā dalībvalstī šā likuma Ja elektroniskās naudas iestāde plāno veikt tikai elektroniskās naudas emisiju, darbības programmā tā norāda informāciju par plānoto elektroniskās naudas emisiju; 2 iestādes komercdarbības plānu ne mazāk kā pirmajiem trim finanšu gadiem, kas izvērsti atspoguļo iestādes darbības stratēģiju, finanšu prognozes, kā arī bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina projektu, kapitāla pietiekamības aprēķina projektu, tirgus izpētes plānus un citas ziņas, kuras noteiktas Komisijas izdotajos normatīvajos noteikumos un kuras pierāda, ka iesniedzējs spēs nodrošināt stabilu, pārdomātu un piesardzīgu iestādes darbību; 3 šā likuma Lai Komisija varētu identificēt šīs personas, minētajām juridiskajām personām ir pienākums iesniegt Komisijai tās pieprasīto informāciju, ja šī informācija nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.

Komisija nekavējoties informē par šo faktu attiecīgos akcionārus vai dalībniekus un iestādi.

Juridiskās personas darbības ar kriptovalūtām

Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no iestādes pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita. Paziņojumam pievieno Komisijas normatīvajos aktos paredzēto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu personas atbilstību šā likuma Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no iestādes pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita un tam pievieno Komisijas normatīvajos aktos paredzēto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu personas atbilstību šā likuma Komisijai ir tiesības pagarināt minēto vērtēšanas perioda pārtraukumu līdz 30 darba dienām, ja persona, kura vēlas iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi savu būtisko līdzdalību iestādē, nav pakļauta iestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību, kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības uzraudzībai vai šīs personas deklarētā dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta ir ārvalstī.

Ja Interneta ieņēmumi no pārskaitījumiem, pieprasot papildu informāciju, ir pārtraukusi vērtēšanas periodu, pārtraukuma laiku neieskaita vērtēšanas periodā.

interneta ieņēmumi no pārskaitījumiem

Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību iestādē, Komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai iestādē zaudē spēku. Pēc personas motivēta rakstveida lūguma Komisija var lemt par minētā termiņa pagarināšanu. Paziņojumā persona norāda tai paliekošo iestādes pamatkapitāla daļu vai balsstiesīgo akciju vai daļu apmēru procentos no iestādes pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita.

Iestāde līdz katra gada Ja persona nav izpildījusi šā likuma Komisijai ir tiesības neizsniegt licenci iestādei, ja: 1 nav iesniegta šā likuma Grozījums par vārda "Komisija" attiecīgā locījumā aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" attiecīgā locījumā un grozījums par vārdu "normatīvie noteikumi" attiecīgā locījumā aizstāšanu ar vārdu "noteikumi" attiecīgā locījumā stājas spēkā II1 nodaļa Neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrēšana Nodaļa Pants stājas spēkā Iesniegumā iestāde norāda pārstāvja vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu un personas kodu vai tam pielīdzināmo informāciju, ja pārstāvis ir fiziskā persona.

Interneta ieņēmumu pārskaitījumi

Ja pārstāvis ir juridiskā persona vai komersants, tad norāda juridiskās personas vai komersanta nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru. Iestāde ir atbildīga par pārstāvja darbībām un to rezultātu tādā pašā apmērā kā par savu darbību kopumā.

interneta ieņēmumi no pārskaitījumiem

Ja Komisijas noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, Komisija pieprasa, lai iestāde izbeidz pilnvarojuma līgumu, un nosaka līguma izbeigšanas termiņu.

Pirms šo pakalpojumu sniegšanas tālākas deleģēšanas iestāde rakstveidā informē par to Komisiju un iesniedz tai šā likuma Šā likuma noteikumi attiecināmi arī uz pakalpojumu sniegšanas tālāku deleģēšanu un pakalpojumu galīgo sniedzēju.

Iestāde papildus var deleģēt iekšējās kontroles sistēmas organizēšanu un kāda maksājuma pakalpojuma vai elektroniskās naudas pakalpojuma elementa sniegšanu vienam vai vairākiem ārpakalpojumu sniedzējiem veidā, kas būtiski nepasliktinātu iestādes iekšējās kontroles kvalitāti. Iesniegumam pievieno ārpakalpojuma politikas un procedūras aprakstu un ārpakalpojuma līguma oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

Ārpakalpojuma procedūra reglamentē: 1 iekšējo kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par ārpakalpojuma saņemšanu; 2 ārpakalpojuma līguma slēgšanas, izpildes uzraudzības un izbeigšanas kārtību; 3 par sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzēju un par saņemtā ārpakalpojuma apjoma un kvalitātes uzraudzību atbildīgās personas un struktūrvienības, kā arī attiecīgo personu tiesības un pienākumus; 4 iestādes rīcību gadījumos, kad ārpakalpojumu sniedzējs nepilda vai nevar pildīt ārpakalpojuma līguma noteikumus.

Tiešsaistes ieņēmumi no pārskaitījumiem, EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Iestāde ir atbildīga par ārpakalpojumu sniedzēja darbībām un to rezultātu tādā pašā apmērā kā par savu darbību kopumā. Ja Komisijas noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, Komisija pieprasa, lai iestāde izbeidz ārpakalpojuma līgumu, un nosaka līguma izbeigšanas termiņu.

Pirms ārpakalpojuma sniegšanas tālākas deleģēšanas iestāde rakstveidā informē par to Komisiju un iesniedz tai šā likuma Šā likuma noteikumi attiecināmi arī uz ārpakalpojuma sniegšanas tālāku deleģēšanu un ārpakalpojuma galīgo sniedzēju.