Stratēģija un dokumenti

Iespēju izmantošanas stratēģija

Meliorācijas jomas attīstības sasaiste ar starptautisku dokumentu saturu 1.

Account Options

Eiropas Savienības direktīvas 1. Eiropas Parlamenta un Padomes Plānojot un īstenojot pasākumus, lai nodrošinātu iespēju izmantošanas stratēģija aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu upju baseinā, lēmums jāpieņem Latvijā, lai rīcība ūdens izmantošanā būtu pielāgota valsts reģionālajiem un vietējiem apstākļiem. Ūdens resursu aizsardzības statuss upju baseinos nodrošina ekonomisku labumu un ūdens resursu ilglaicīgu aizsardzību, veicinot arī zivju populāciju un aizsardzību.

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt iekšējo virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzību, kas: a novērš turpmāku ūdens ekosistēmu stāvokļa pasliktināšanos, aizsargā un nostiprina to, kā arī aizsargā sauszemes ekosistēmas un mitrzemes, kas tieši atkarīgas no ūdens ekosistēmām, ciktāl tas attiecas uz to vajadzībām pēc ūdens; b veicina ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu, pamatojoties uz pieejamo ūdens resursu ilglaicīgu aizsardzību; c ir vērsta uz ūdens vides pastiprinātu aizsardzību un uzlabošanu, tostarp pieņemot īpašus pasākumus, lai pakāpeniski samazinātu prioritāru vielu izplūdes, emisijas un zudumus, kā arī izbeigtu vai pakāpeniski pārtrauktu prioritāru bīstamu vielu izplūdes, emisijas un zudumus; d nodrošina pakāpenisku gruntsūdeņu piesārņojuma samazināšanos un novērš to turpmāku piesārņojumu; e iespēju izmantošanas stratēģija mazināt plūdu un sausuma sekas.

Ūdeņu ekoloģisko stāvokli novērtē, cita starpā, pēc hidromorfoloģiskajiem kritērijiem, kas raksturo ūdensobjekta hidroloģisko režīmu un morfoloģiskos apstākļus t.

  • Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā – gadam"
  • Un nopelnīt vieglu naudu
  • Tirdzniecība profesionāļiem
  • Opciju stratēģijai
  • Она уже была готова распахнуть дверь, как вдруг до нее донеслись какие-то звуки.

Dalībvalstis var atzīt virszemes ūdenstilpi kā mākslīgu vai stipri pārveidotu, ja: 1 šīs tilpes hidromorfoloģisko īpašību izmaiņām, kas vajadzīgas, lai panāktu labus ekoloģiskās kvalitātes rādītājus, būtu ievērojama nelabvēlīga ietekme uz: 1.

Direktīvā noteikts, ka dalībvalstis aizsargā, stiprina un atjauno visus mākslīgus un stipri pārveidotos ūdens objektus, lai panāktu labu ekoloģisko potenciālu un labus virszemes ūdeņu ķīmiskos rādītājus.

Virtuālo asistentu izmantošanas iespējas Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijā.

Upju baseinu apsaimniekošanas tostarp meliorācijas procesā jāveic upes baseina raksturlielumu un cilvēku darbības ietekmes analīze, kā arī ūdens resursu izmantošanas ekonomiskā analīze. Šāds apzīmējums un tā iemesli īpaši jāmin upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kas noteikti Stipri pārveidota vai mākslīga ūdensobjekta statusa noteikšana ir jāpamato ar faktiem, pierādot nelabvēlīgo ietekmi uz pašreizējo izmantošanu, kā arī citu risinājumu tehnisko neiespējamību vai nesamērīgi lielās izmaksas, turklāt šis pamatojums ir regulāri jāpārskata un jāatjauno.

iespēju izmantošanas stratēģija

Dalībvalstis var atzīt virszemes ūdenstilpi par mākslīgu vai stipri pārveidotu, ja šīs tilpes hidromorfoloģisko īpašību pārmaiņām, kas vajadzīgas, lai panāktu labus ekoloģiskās kvalitātes rādītājus, būtu ievērojama nelabvēlīga ietekme uz ūdens regulēšanu, aizsardzību no plūdiem un zemes meliorāciju. Plūdi var prasīt cilvēku upurus, piespiest cilvēkus mainīt dzīvesvietu un radīt kaitējumu videi, būtiski apdraudēt ekonomikas attīstību un traucēt saimnieciskajai darbībai valstī.

Izstrādājot politiku par ūdens resursu un zemes izmantošanu, Latvijai jāņem vērā šīs politikas iespējamā ietekme uz plūdu risku un tā pārvaldību.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija… - Latvijas Vēstnesis

Telpiskie dati ir arī upju hidrogrāfijas dati, tostarp dati par visām ūdenstilpnēm, un ar tiem saistītie elementi, tostarp upju baseini un apakšbaseini. Telpiskie dati ir arī zemes virsmas fiziskais un bioloģiskais segums, tostarp mākslīgu virsmu, lauksaimniecības teritoriju, mežu, daļēji dabisku platību, mitrzemju, ūdenstilpņu fiziskais un bioloģiskais segums.

Eiropas digitalizācijas programmas[3] mērķis ir nodrošināt digitālo tehnoloģiju pieejamību ikvienam ES iedzīvotājam, taču bērniem ir īpašas vajadzības, un viņi ir sevišķi apdraudēti internetā, tādēļ šajā jomā jārod īpašs risinājums, lai nodrošinātu, ka internets kļūst par vietu, kur bērni var iegūt zināšanas, sazināties, attīstīt savas prasmes, kā arī uzlabot darba un nodarbinātības izredzes[4].

Īstenojot datu, arī meliorācijas kadastra datu, apstrādi, jāņem vērā, ka noteikumos iekļaujami šādi telpisko datu aspekti: 1 vienota telpisko objektu unikālas identifikācijas sistēma valstī; 2 attiecības starp telpiskiem objektiem; 3 informācija par datu laika dimensiju; 4 datu atjaunināšana; 5 datu pieejamība publiskām iestādēm vai trešajām personām saskaņā ar nosacījumiem, kas neierobežo to izmantošanu iespēju izmantošanas stratēģija mērķim; 6 starptautiska datu savietojamība.

Valstī nodrošina tīkla pakalpojumus metadatiem: 1 meklēšanas pakalpojumiem; 2 skatīšanās pakalpojumiem, kas ļauj vismaz attēlot, pārvietot skatu, pietuvināt vai attālināt to; 3 lejupielādes pakalpojumiem, kas ļauj lejupielādēt pilnu telpisko iespēju izmantošanas stratēģija kopu vai to daļu kopijas, 4 transformēšanas pakalpojumiem, kas ļauj transformēt telpisko datu kopas, lai panāktu to savietojamību; 5 pakalpojumiem, kas ļauj izsaukt telpisko datu pakalpojumus.

Attiecībā uz pakalpojumiem datu meklēšanā izmantojamā kritēriju kombinācija: 1 atslēgvārdi; 2 telpisko datu un pakalpojumu klasifikācija 3 telpisko datu kopu kvalitāte un pamatotība; 4 ģeogrāfiskā atrašanās vieta; 5 nosacījumi, kas attiecas uz piekļuvi telpisko datu kopām un pakalpojumiem un to izmantošanu; 6 publiskās iestādes, kas ir atbildīgas par telpisko datu kopu un pakalpojumu izveidošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu un izplatīšanu.

Starptautiskās konvencijas 2. Tā kā lielākajā pasaules daļā būtiskākā problēma ir zemes pārtuksnešošanās, ņemot vērā Potsdamas klimata pārmaiņu institūta pētījumu rezultātus attiecībā uz globālās gaisa temperatūras paaugstināšanos un to, ka Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm pasaulē, kuras dabas resursi ļauj īstenot produktīvu lauksaimniecības politiku, ir būtiski rūpēties par Latvijas lauksaimniecības zemes resursu. Ir būtiski ņemt vērā to, ka No šīs konvencijas izriet pienākums arī Eiropas valstīs pievērst īpašu uzmanību dažādu preventīvo pasākumu ieviešanai attiecībā uz zemi, kas vēl nav degradēta vai ir tikai mazliet degradēta, kā nopelnīt naudu par kriptogrāfijas apmaiņas stratēģijas metodēm novērstu augsnes auglības zudumu.

Show full item record Abstract Konkurences apstākļos uzņēmumiem jādomā kā efektīvi veidot digitālā mārketinga stratēģiju, kas atbilst digitālā patērētāja prasībām. Virtuālais asistents ir datorprogramma, kas var būt veidota ar mākslīgo intelektu un sniedz organizācijām iespēju veidot jaunus saskarsmes punktus ar auditoriju, noturēt uzmanību un veicināt pārdošanu. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām par digitālo mārketingu un virtuālajiem asistentiem, un autores veikto pētījumu, izpētīt, novērtēt un analizēt virtuālo asistentu izmantošanas iespējas Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijā, lai izstrādātu secinājumus un sniegtu priekšlikumus par iespējām izmantot virtuālos asistentus Latvijas uzņēmumos.

Par augsnes degradāciju tiek uzskatītas dabisku pārmaiņu arī pārliekā zemes mitruma un cilvēka darbības ietekmē radušās vai notiekošas izmaiņas, kuru dēļ tiek samazināta iespēja izmantot augsni ekonomisko, vides aizsardzības un kultūras funkciju īstenošanā, bet par zemes degradāciju - zemes un ar to saistīto resursu ekonomiskās vai ekoloģiskās vērtības samazināšanās vai izzušana cilvēku darbības vai bezdarbības vai dabas procesu dēļ.

Toties visbūtiskāk līdz Ja gada vidējā minimālā gaisa temperatūra palielināsies tāpat kā vidējā un maksimālā gaisa temperatūra - par 3,6 līdz 5,6ºC, tad gada minimālā gaisa temperatūra palielināsies par vidēji 9,3 līdz 13,5 ºC. Šajā pielikumā vispārīgos vilcienos atspoguļotas iespēju izmantošanas stratēģija reģiona problēmas - ievērojams lauksaimnieciskās ražošanas kritums, zemes auglības samazināšanās, vēja un ūdens erozijas pastiprināšanās, kā arī dažāda veida augsnes degradācija.

iespēju izmantošanas stratēģija

Pielikumā uzdots dalībvalstīm izstrādāt nacionālo rīcības programmu augsnes degradācijas samazināšanai. Konvencijas ieviešana nodrošinās augsnes aizsardzības pasākumu īstenošanu, veicinot augšņu produktivitātes pieaugumu, kā arī ieviešot ilgtspējīgu zemes un ūdens resursu apsaimniekošanu.

iespēju izmantošanas stratēģija

Pārtuksnešošanās konvencijā liktais uzsvars uz augsnes auglības veicināšanu daļēji saskan ar NAP noteikto, ka Latvijai ir ievērojami meža, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes resursi, kuru ilgtspējīga izmantošana var ievērojami uzlabot tautsaimniecības stāvokli. Zemes un augsnes degradācijas novēršanā nozīmīga ir meliorācija. Vairākums meliorācijas sistēmu Latvijā ir izbūvētas Ramsāres konvencija Ramsāres konvencija jeb Mitrāju konvencija "Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi" tika pieņemta Konvencijas 2.

Stratēģija sniedz redzējumu, kas Latvijas iedzīvotājiem, mājsaimniecībām, privātajam sektoram un publiskai pārvaldei būtu jādara, lai

Latvija ir noteikusi 6 Ramsāres vietas ar kopējo platību ha. Mazākās platībās Latvijā satopami citi mitrāju veidi - piekrastes pļavas, palieņu pļavas un citi dabiski un cilvēka veidoti mitrāji.

Ievērojot mitrāju definīciju, arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča akvatorija līdz sešu metru dziļumam būtu pieskaitāma pie mitrājiem.

Uzlabojiet pārdošanas rādītājus bezsaistē, izmantojot tiešsaistes reklāmas: Google paraugprakse

Saskaņā ar Ramsāres konvencijas 1. Mitrājiem ir liela nozīme noteces regulēšanā, ūdeņu attīrīšanā un dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Hidroloģisko režīmu attiecīgajos mitrājos atsevišķos gadījumos nodrošina meliorācijas infrastruktūras - hidrotehniskas būves, bet, ja īstenojami biotopu vai dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumi, ir nepieciešama jaunu meliorācijas sistēmu, tostarp hidrotehnisko būvju, būvniecība.

iespēju izmantošanas stratēģija

Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību Konvencijas pieņemtas Konvencijas Baltijas jūras valstu vides ministri un Eiropas Komisijas pārstāvji Līgumslēdzējām pusēm jāpiemēro konvencijā minētie kritēriji un pasākumi visā ūdensguves reģionā un iespēju izmantošanas stratēģija vērā Videi vēlamākā pieeja VVP un Labākā pieejamā tehnoloģija.

Konvencijā izvirzītas šādas īpašās prasības: 1 municipālie notekūdeņi jāpārstrādā vismaz ar bioloģisko vai citām metodēm, kas ir vienlīdz efektīvas nozīmīgu parametru samazināšanā.

  • EUR-Lex - DC - LV
  • Septiņi veidi bināras iespējas
  • Binārās opcijas metatrader 4
  • Kurš tirdzniecības centrs ir labākais
  • Два часа.

Jāievieš ievērojams barības vielu satura samazinājums; 2 ūdens saimniecība rūpniecības uzņēmumos jāvirza uz noslēgtas qp opcijas binārās opcijas ūdens sistēmām vai augstu cirkulācijas pakāpi, lai visur, kur iespējams, izvairītos no notekūdeņiem; 3 rūpnieciskas izcelsmes notekūdeņi jāattīra atsevišķi pirms sajaukšanas ar atšķaidošiem ūdeņiem. Notekūdeņu kvalitātes paaugstināšana nedrīkst novest pie nozīmīga kaitīgo sauso nosēdduļķu daudzuma pieauguma; 5 robežvērtības kaitīgas vielas saturošas emisijas apjomam ūdenī un gaisā jānosaka īpašās atļaujās; 6 rūpniecības uzņēmumos un citos ar municipālajām attīrīšanas iekārtām saistītos punktveida avotos jāizmanto Labākā pieejamā tehnoloģija, lai izvairītos no bīstamām vielām, kuras municipālajās attīrīšanas iekārtās nav iespējams padarīt nekaitīgas vai kuras var traucēt šo iekārtu darbību, un jāīsteno arī pasākumi saskaņā iespēju izmantošanas stratēģija Videi ieņēmumi no ieguldījumiem internetā 2022 pieeju; 7 zivjaudzētavu izraisītā piesārņošana jānovērš, veicinot un ieviešot Videi vēlamāko pieeju un Labāko pieejamo tehnoloģiju; 8 piesārņošana no izkliedētiem avotiem, tostarp lauksaimniecības, jānovērš, veicinot un ieviešot Videi vēlamāko pieeju; 9 lietotajiem pesticīdiem jāatbilst Komisijas izstrādātajiem kritērijiem.

Plānā norādīts, ka kontrolēta drenāža pastiprina drenāžas sistēmas darbību tā, lai augi efektīvi izmantotu no aramzemes atsūknēto ūdeni.

Atpakaļceļš

Tiek kontrolēta regulēto ūdeņu notece un ūdeņi novirzīti atpakaļ uz aramzemi, lai to apūdeņotu. Kontrolēta drenāža novērš barības elementu aizplūšanu ar grāvju ūdeņiem no aramzemes uz ūdenstecēm un novada ūdenī izšķīdinātos barības elementus atpakaļ pie augu saknēm.

The Future of the North Sea

Šajā kontekstā būtiski piebilst, ka lauksaimniecības zemes mēslošanas kultūra Latvijā pēdējos gados ir ievērojami uzlabojusies. Lai nodrošinātu ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām un Parīzes nolīgums LR Saeimas pieņemtais un apstiprinātais Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgums12 Latvijā stājās spēkā Klimata pārmaiņu politika ietver divas būtiskas daļas: klimata pārmaiņu samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

iespēju izmantošanas stratēģija

Uz Latviju attiecināms Klimata konvencijā teiktais, ka valstis ar zemām piekrastes platībām un teritorijām, ko apdraud applūšana, īpaši skar klimata pārmaiņu kaitīgā ietekme, tāpēc pretpasākumi klimata pārmaiņām integrācijas ceļā jāpielāgo sociālās un ekonomiskās attīstības procesiem, cenšoties izvairīties tos jebkādi traucēt un pilnībā ņemot vērā jaunattīstības valstu likumīgās vitālās vajadzības panākt pastāvīgu ekonomikas augšupeju un nabadzības izskaušanu.

Klimata konvencija paredz tiesības un pienākumus valstīm, arī Latvijai, veicināt ilgtspējīgu attīstību. Tajā noteikts, ka pasākumu sistēmai, kas aizsargātu klimatu pret cilvēku darbības izraisītām iespēju izmantošanas stratēģija, jāatbilst katras valsts specifiskajiem apstākļiem un jābūt saistītai ar valsts attīstības programmu, ievērojot to, ka valsts ekonomiskajai attīstībai ir būtiska nozīme klimata pārmaiņu iespēju izmantošanas stratēģija ietekmes apkarošanā.

Pēdējos 50 gados gada kopējais nokrišņu daudzums Latvijā vidēji ir no mm Dobelē līdz mm Rucavā.